Refactoring در عمل

بازسازی کد یا Refactoring یکی از روال های بسیار مهم در حفظ کیفیت نرم افزار است. انجام به موقع و مداوم این روال در یک پروژه نرم افزاری اثرات بلند مدت بسیار مثبتی برای ان خواهد داشت. در این دسته از مطالب سعی شده به مفاهیم مربوط به این موضوع به صورت کاربردی پرداخته شود.